Algemene informatie Caritasgroep

U kunt hier algemene informatie lezen over onze werkwijze.

Aanmelden

U kunt per telefoon of e-mail contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Er wordt dan samen met u gekeken bij welke therapeut u terecht kan met uw hulpvraag. Hierbij kunt u ook zelf uw voorkeur voor een therapeut uitspreken. Indien relevant wordt er aangegeven welke kosten er wel en niet voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen bij uw zorgverzekering. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Behandeling

Voordat er gestart kan worden met de behandeling vindt er een intake plaats. Hierin wordt door middel van gesprekken en vragenlijsten samen met u gekeken naar de klachten waar u last van heeft, welke doelen u wilt bereiken en doen wij u een voorstel voor behandeling. Indien u daar toestemming voor geeft wordt de huisarts op de hoogte gesteld van uw behandeling. 

Tarieven en vergoedingen

Op onze website vindt u hier alle informatie over onze tarieven, betaalwijze en mogelijkheden voor vergoeding. Omdat vergoeding afhangt van de vakvereniging waar uw therapeut bij is aangesloten kunt u bij ons navragen of uw behandeling voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt, daarvoor moeten wij weten waar u verzekerd bent en welk aanvullend pakket u heeft.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en daarom dragen wij er zorg voor dat er vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. In ons privacyreglement kunt u lezen hoe wij zorgdragen voor privacy van uw gegevens. Tijdens het eerste gesprek vragen wij u schriftelijk toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Indien u hier geen toestemming voor geeft kunnen wij u niet behandelen. Indien u vragen heeft over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor onze psychologen en therapeuten geldt een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden versterkt mag worden. Ter optimalisering van uw behandeling is het wel mogelijk uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) te bespreken met collegae binnen intervisie. Wij verstrekken geen gegevens aan uw zorgverzekeraar. De factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar en indien u recht heeft op vergoeding ontvangt u deze. De zorgverzekeraar heeft wel het recht om de behandelaar te controleren en dossieronderzoek te verrichten, echter u moet daar vooraf schriftelijk toestemming voor geven.

Gegevens over uw behandeling worden vastgelegd in een dossier wat wettelijk 20 jaar bewaard dient te worden, hierna worden alle gegevens vernietigd. U kunt zelf ten alle tijden inzage vragen in uw dossier. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier. U kunt een kopie aanvragen van het dossier of gedeelten van het dossier. Zonder uw toestemming zal geen informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld huisarts of bedrijfsarts). Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand tot die gegevens toegang heeft. In ons privacyreglement kunt u lezen hoe wij zorgdragen voor privacy van uw gegevens. Tijdens het eerste gesprek vragen wij u schriftelijk toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Indien u vragen heeft over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. 

Klachten

Heeft u een klacht over een therapeut of de behandeling dan raden wij u aan om dit eerst met uw therapeut of de praktijkhouder te bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris van de vakvereniging waarbij uw therapeut is aangesloten. De afhandeling van klachten en geschillen verloopt via deze vereniging volgens de wet Wkkgz. Hier kunt u lezen hoe deze procedure verloopt als uw therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Voor andere vakverenigingen kunt u terecht bij SCAG. Hier kunt u hun cliëntenfolder lezen. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

We werken met het door de overheid verplicht gestelde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. U kunt er hier meer over lezen.

Algemene voorwaarden

Hier kunt u onze algemene voorwaarden lezen.